Bewoners woningen en gebruikers gebouwen

Een goede bewoners- en gebruikerstevredenheid

Wij werken voortdurend aan een goede bewoners- en gebruikerstevredenheid.

 • Wij hebben een grote groep eigen gemotiveerde klantvriendelijke vaklieden.
 • Onze vaklieden zijn permanent gewend aan en in bewoonde woningen en andere in gebruik zijnde gebouwen te werken.
 • Wij communiceren optimaal met de bewoners van de woningen en gebruikers van de gebouwen waaraan en waarin wij werken.
 • De “Mens-Zeist Omgangsregeling met bewoners en gebruikers” vormt de basis voor de wijze, waarop onze eigen vaklieden en die van onze onderaannemers zich gedragen.
 • Wij werken voortdurend aan het beperken van de overlast bij onze in uitvoering zijnde werken.
 • Onze medewerkers vullen het proces optimaal in, realiseren de afgesproken kwaliteit,  maken de overeengekomen planning waar, komen gemaakte afspraken na.
 • Eventuele klachten lossen wij snel op en schades handelen wij snel af.
 • Wij voeren op veel van onze werken een klanttevredenheidsonderzoek uit.

  B.1.1 Goede bewoner

Bewoners en gebruikers intensief betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren

Wij betrekken de bewoners van de woningen en gebruikers van de gebouwen intensief bij het ontwikkelen en uitvoeren van onze renovatie- en energetische verbeterprojecten. Dit doen wij door middel van de volgende aanpak.

 • Wij luisteren naar en proberen ons te verplaatsen in de positie en het gevoel van de bewoners en gebruikers.
 • Wij werken eraan intensief samen te werken met de bewoners of gebruikers of een vertegenwoordiging hiervan.
 • Voordat wij starten met het ontwikkelen van een project houden wij een bewoners-/gebruikersenquête om de behoeftes te peilen. De resultaten van de enquête stemmen wij af met de bewoners-/gebruikersvertegenwoordiging en de opdrachtgever. In de planvorming houden wij rekening met de resultaten uit de enquête. Wij zorgen voor een goede periodieke communicatie met de bewoners/gebruikers en met de vertegenwoordigers daarvan.
 • Tijdens het ontwikkelen en uitvoeren van een project hebben de bewoners één vast aanspreekpunt. Dit is de uitvoerder of in grotere projecten de bewonersbegeleider.
 • Wij doen veel aan een goede bewoners- en gebruikerszorg d.m.v. tijdelijke voorzieningen, een goede bescherming van persoonlijke eigendommen en adequate aandacht voor de veiligheid.
 • Wij werken voortdurend aan het beperken van de overlast. In onze cultuur is opgesloten, dat onze vaklieden zich als gasten in de woningen en gebouwen gedragen, waarbij zij zich houden aan onze gedragsregels.
 • De bewoners/gebruikers maken samen met onze vaklieden de renovatie/ het energetisch verbeterproject door, informeren elkaar en helpen elkaar waar nodig.

Voor grotere projecten richten we naar wens een extra communicatievoorziening in. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal klantenportaal.